PBT

 

Italiano PBT
Definizione
Fonte Glossario REACH 2007-2008 dell’ECHA
Riferimento
Inglese persistent, bioaccumulative and toxic
Definizione Annex XIII of the REACH Regulation defines criteria for the identification of substances that are Persistent, Bio-accumulative and Toxic (PBTs) and Annex I lays down general provisions for PBT assessment. PBTs are substances of very high concern (SVHC) and may be included in Annex XIV and by that be made subject to authorisation.
Fonte Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, Annex XIII, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907R(01):EN:NOT
Riferimento
Francese persistant, bioaccumulable et toxique
Definizione
Fonte Rectificatif au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, Annex XIII, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907R(01):FR:NOT
Riferimento
Tedesco persistent, bioakkumulierbar und toxisch
Definizione
Fonte Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, Anhang XIII, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907R(01):DE:NOT
Riferimento
Spagnolo persistente, bioacumulable y tóxico
Definizione
Fonte Anexo XIII de la Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907R(01):ES:NOT
Riferimento
Polacco trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
Definizione Substancja spełniająca wszystkie trzy kryteria określone w poniższych sekcjach jest substancją PBT.
1.1. Trwałość
Substancja spełnia kryterium trwałości (P), gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej jest dłuższy niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w wodzie słodkiej i wodzie w ujściach rzek jest dłuższy niż 40 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie morskim jest dłuższy niż 180 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie w wodzie słodkiej i w osadzie w ujściach rzek jest dłuższy niż 120 dni, lub
– jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 120 dni.
Ocena trwałości w środowisku oparta jest na dostępnych danych dotyczących okresów półtrwania, zebranych zgodnie z właściwymi warunkami opisanymi przez rejestrującego.
1.2. Bioakumulacja
Substancja spełnia kryterium zdolności do biokumulacji (B), gdy:
– jej współczynnik biokoncentracji (BCF) przekracza 2000.
Ocena zdolności do bioakumulacji oparta jest na pochodzących z pomiarów danych dotyczących biokoncentracji w gatunkach wodnych. Można wykorzystać dane dotyczące zarówno gatunków słodkowodnych, jak i morskich.
1.3. Toksyczność
Substancja spełnia kryterium toksyczności (T), gdy:
– uzyskane z badań toksyczności przedłużonej najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (NOEC) organizmów morskich i słodkowodnych, jest mniejsze niż 0,01 mg/l, lub
– substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii 1 lub 2), mutagenna (kategorii 1 lub 2) lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1, 2 lub 3), lub
– istnieją inne dowody na toksyczność chroniczną zidentyfikowaną poprzez klasyfikacje: T, R48, lub Xn, R48 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Fonte ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:PL:NOT
Riferimento Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006, Załącznik XIII, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907R(01):PL:NOT


 • Fonte:

  ECHA-term, Terminologia di REACH, CLP e relativa ai biocidi


 • Note:

  I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna.
  Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute.
  Si invita a consultare la fonte (ECHA-term) per accedere alla terminologia ed alle traduzioni ufficialmente approvate. • Valuta questa voce del glossario

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  Loading...